Maitreya Discussieforum

Full Version: metta soetra
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Een klein stukje uit de Metta Soetra:

"Zoals een moeder haar enig kind beschermt met haar eigen leven, 
mag iedereen zo voor alle wezens een grenzeloos hart cultiveren."